PY-006 Kiểu float

Nội dung bài viết

1. Khai báo

Trong Python, để khai báo kiểu số thực float bạn khai báo một số thực như sau:

a = 25.0
b = .25
print(type(a))
print(a)
print(type(b))
print(b)

Kết quả

<class 'int'>
25.0
<class 'int'>
0.25

2. Ép kiểu từ chuổi hoặc số nguyên

Từ kiểu chuổi str hoặc số nguyên int bạn có thể dể dàng ép sang kiểu chuổi với hàm float():

c = float("2.35")
d = float(78)
print(c)
print(d)
2.35
78.0

3. Thực hiện các toán tử

Python hổ trợ thực hiện các toán tử cơ bản +, -, *, /.

print(4.0+2.0)
print(4.0-2.0)
print(4.0*2.0)
print(4.0/2.0)
6.0
2.0
8.0
2.0