PY-005 Kiểu int

Nội dung bài viết

1. Khai báo

Trong Python, để khai báo kiểu số nguyên int bạn khai báo một số nguyên (không có dấu chấm), python sẽ tự động ép thành kiểu số nguyên. Với một số ngôn ngữ lập trình thì kiểu số nguyên có giới hạn, trong python kiểu số nguyên “linh động” theo từng trường hợp, nếu như bạn khai báo hoặc tính toán trên một số lớn python sẽ chuyển sang dạng số nguyên lớn.

a = 25
b = 777777777777777777777777777777777777777777
print(type(a))
print(type(b))

Kết quả

<class 'int'>
<class 'int'>

2. Ép kiểu từ chuổi

Từ kiểu chuổi str bạn có thể ép sang kiểu số nguyên từ hàm int(x, base=10) trong đó x là số cần chuyển và base là hệ số (thập phân, nhị phân, bát phân, thập lục phân,…):

c = int("1234")
d = int("7894", base=10)
e = int("1010", base=2)
f = int("AF01", base=16)
print(c)
print(d)
print(e)
print(f)
1234
7894
10
44801

3. Lấy phần nguyên từ số thực

Từ kiểu số thực float bạn có thể lấy phần nguyên:

h = int(7.1)
k = int(7.9)
print(h)
print(k)
7
7

4. Thực hiện các toán tử

Python hổ trợ thực hiện các toán tử cơ bản +, -, *, / (chia thực),// (chia nguyên)

Với trường hợp bạn mong muốn phép chia trả về là nguyên, bắt buộc bạn phải sử dụng toán tử //.

Ví dụ:

print(4+2)
print(4-2)
print(4*2)
print(4/2)
print(4//2)
6
2
8
2.0
2

Chú ý kỹ 2.02 thực hiện bởi phép chia ///.