PY-007 Kiểu chuổi kí tự string

Nội dung bài viết

1. Khai báo

Trong Python, để khai báo kiểu số thực str (viết tắt của string, hay chuổi kí tự) bạn khai báo một số thực như sau:

hello = "Hello ThetaLog!"
goodbye = 'Goodbye ThetaLog'
# In ra man hinh
print(hello)
print(goodbye)

Kết quả

Hello ThetaLog!
Goodbye ThetaLog

Như bạn đã thấy thì kí tự nháy đơn hoặc nháy kép đều có thể sử dụng được.

Một số kí tự đặc biệt như xuống hàng \n và thụt đầu dòng \t bạn hoàn toàn có thể sử dụng như các ngôn ngữ khác. Ví dụ:

poem = "Take me down to the river bend\n\tTake me down to the fighting end\n\t\tWash the poison from off my skin\n\t\t\tShow me how to be whole again"

Kết quả

Take me down to the river bend
    Take me down to the fighting end
        Wash the poison from off my skin
            Show me how to be whole again

2. Một số toán tử trên chuổi

Kiểu chuổi str được xây dựng với một số toán tử xây dựng sẳn khá hữu ích

Toán tử cộng, cộng hai chuổi:

one = "One"
two = 'Two'
result = one + " & " + two
# In ra man hinh
print(result)
One & Two

Toán tử nhân, lặp đi lặp lại chuổi:

i_love_u = 'i love u! '
love_u_so_much = i_love_u * 3
# In ra man hinh
print(love_u_so_much)
i love u! i love u! i love u!

Toán tử slice [a:b] với a và b là số nguyên, lấy chuổi con từ a đến phần tử số thứ tự nhỏ hơn b (đánh thứ tự kí tự đầu tiên là 0):

my_str = '0123456789Hello World!'
sub_str = my_str[2:15]
# In ra man hinh
print(sub_str)
23456789Hello

Hoặc lấy duy nhất một kí tự với [a]:

print(my_str[10])
H

3. Ép kiểu từ kiểu khác

Từ kiểu khác (số nguyên, số thực, một số lớp có hổ trợ phương thức __str__) bạn có thể dể dàng ép sang kiểu chuổi với hàm str():

integer_number = 7
str_int = str(integer_number)
float_number = 7.8
str_float = str(float_number)
print(str_int)
print(type(str_int))
print(str_float)
print(type(str_float))
7
<class 'str'>
7.8
<class 'str'>