SCALA-001 Cài đặt môi trường Scala

Nội dung bài viết

Phiên bản mà Scala viết trong chuỗi bài viết chạy trên JVM (Java Virtual Machine). Môi trường bạn cần có:

  • Một máy ảo Java (thêm vào Path hệ thống): OpenJDK hoặc OracleJDK,…
  • Trình scala (interactive shell tương tác trực tiếp, chạy chương trình được đóng gói) và scalac (trình biên dịch tương tự javac): https://www.scala-lang.org/download/
  • SBT (Scala Build Tool): một công cụ build tool dành cho các dự án phần mềm (tương tự Maven của Java).
  • Một IDE (không cần thiết): IntelliJ hoặc ScalaIDE (http://scala-ide.org/)
  • Apache Zeppelin: một công cụ tạo Notebook tương tự Jupyter Notebook.