R-003 Phiên làm việc với R

print("Xin chào ThetaLog.com!")
[1] "Xin chào ThetaLog.com!"

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn “tập sự thống kê với R”.

1. Cú pháp trong R:

Mọi ngôn ngữ lập trình đều có cú pháp riêng, nếu gõ không đúng cú pháp thì R sẽ báo lỗi. Một số điều cần lưu ý:

  • R phân biệt chữ hoa và chữ thường.
  • R không cho phép đặt tên biến và hàm có khoảng trống (hầu như các ngôn ngữ lập trình đều như vậy)
  • R cho phép dùng . thay cho khoảng cách trong việc đặt tên biến. (cẩn thận: các ngôn ngữ khác không cho phép điều này!)

Nếu xảy ra lỗi, điều đầu tiên mình khuyến khích nên tìm kiếm câu trả lời trước ở trên mạng, nhất là StackOverflow, cộng đồng của StackOverflow rất lớn và luôn luôn sẳn sàng giải đáp các thắc mắc liên quan đến lập trình.

Ví dụ sau đây là sai cú pháp:

Roses Are Red
Error: unexpected symbol in "Roses Are"

2. Các chế độ chạy trong R:

2.1 Interactive Mode:

R là một ngôn ngữ thông dịch. R-prompt mà bạn thấy chính là nơi để bạn tương tác trực tiếp với R. Đây cũng chính là chế độ Interactive Mode của R, bạn có thể dể dàng thao tác nghịch ngợm mọi thứ với R.

2.2 Script Mode:

RScript là chế độ khi bạn cần thực thi một tập tin <name>.R, tập tin này chứa mã nguồn cần thực thi.

Để chạy Script Mode thì máy bạn PATH hệ thống phải chứa đến tập tin thực thi RScript. Với Windows thì Microsoft R Open lưu RScriptC:\Program Files\Microsoft\R Open\R-3.4.4\bin.

Để chạy một tập tin <name>.R từ Command Prompt hệ thống:

RScript name.R

Hoặc đơn giản hơn bạn cũng có thể chạy RScript từ RStudio cho tiện, nạp tập tin cần thực thi vào tại File --> Open File.