ThetaFlow - Bayesian Optimization

Nội dung bài viếtTham khảo

  1. Mykel J. Kochenderfer and Tim A. Wheeler. Algorithms for Optimization. ISBN: 9780262039420.
  2. Martin Krasser. Bayesian optimization. http://krasserm.github.io/2018/03/21/bayesian-optimization/
  3. Martin Krasser. Gaussian Process. http://krasserm.github.io/2018/03/19/gaussian-processes/
  4. Apoorv Agnihotri, Nipun Batra. Exploring Bayesian Optimization. DOI 10.23915/distill.00026. https://distill.pub/2020/bayesian-optimization/
  5. Kilian Q. Weinberger. Lecture 15: Gaussian Processes (CS4780/CS5780). https://www.cs.cornell.edu/courses/cs4780/2018fa/lectures/lecturenote15.html
  6. Javier González. Introduction to Bayesian Optimization. http://gpss.cc/gpmc17/slides/LancasterMasterclass_1.pdf
  7. Carl Eduard Rasmussen and Christopher K.I. Williams, “Gaussian Processes for Machine Learning”, MIT Press 2006. official complete PDF version
Nếu phát hiện ra lỗi bạn có thể liên hệ mình qua email: quangtiencs@gmail.com. (tùy theo mức độ mà mình sẽ có hướng giải quyết khác nhau)
Hoặc qua Facebook Page:
1.0RC3 (d10-m11-y2020) (thêm chú thích)
1.0RC2 (d08-m11-y2020) (fix bug)
1.0RC1 (d08-m11-y2020)
Trình duyệt bạn cần hổ trợ Webassembly. Thử nghiệm trên Firefox 82 và Chrome 86

ThetaLog - Nhật ký Theta
Lê Quang Tiến (quangtiencs)