R-011 Làm toán trong R

Nội dung bài viết

R cung cấp rất nhiều công cụ làm toán.

1. Các hàm tính toán cơ bản

Lấy index của đối tượng nhỏ nhất:

which.min(c(1,4,8,-1,2))
[1] 4

Lấy index của đối tượng lớn nhất:

which.max(c(1,4,8,-1,2))
[1] 3

Lưu ý cẩn thận nhầm lẫn với hàm min(...)max(...), hai hàm này lấy giá trị chứ không phải index.

Tổng kết một số hàm thông dụng:

Hàm Ghi chú
sin, cos,… Các hàm lượng giác
exp hàm mũ e
log hàm log cơ số e
log10 hàm log cơ số 10
sqrt căn bậc hai
sum, prod tổng và tích của một vector
cumsum, cumprod tổng tích lũy, tích tích lũy
abs giá trị tuyệt đối
factorial giai thừa

2. Các hàm liên quan đến giải tích

R cung cấp một số hàm để tính toán giải tích và cả giải tích số (numerical analysis).

Lấy đạo hàm của hàm \(x^{3} + 2x^{2} +5x+6\) với D là lấy đạo hàm của hàm trong expression theo biến x:

D(expression(x^3+2*x^2+5*x+6), "x")
3 * x^2 + 2 * (2 * x) + 5

Lấy tích phân:

integrate(function(x) x^3+2*x^2+5*x+6, -2.5, 2.5)
50.83333 with absolute error < 6.6e-13

Lấy minima dựa trên thuật toán Newton (?nlm để biết thêm thông tin chi tiết):

nlm(function(x) 3*x^3-x^2+5*x-9, 7)
$`minimum`
[1] -1.33369e+14

$estimate
[1] -35425

$gradient
[1] 11294435461

$code
[1] 5

$iterations
[1] 6

3. Các hàm liên quan đến thống kê

R cung cấp rất nhiều hàm mật độ xác suất, phân phối tích lũy, điểm phân vị và tạo mảng ngẫu nhiên.

  • Tiền tố d cho mật độ xác suât (p.d.f)
  • Tiền tố p cho phân phối tích lũy (c.d.f)
  • Tiền tố q cho điểm phân vị (thực ra là hàm ngược của c.d.f)
  • Tiền tố r để tạo mảng số ngẫu nhiên

Một số phân bố thường dùng:

Phân bố Hàm
Beta pbeta qbeta dbeta rbeta
Binomial pbinom qbinom dbinom rbinom
Cauchy pcauchy qcauchy dcauchy rcauchy
Chi-Square pchisq qchisq dchisq rchisq
Exponential pexp qexp dexp rexp
Gamma pgamma qgamma dgamma rgamma
Geometric pgeom qgeom dgeom rgeom
Hypergeometric phyper qhyper dhyper rhyper
Log Normal plnorm qlnorm dlnorm rlnorm
Normal pnorm qnorm dnorm rnorm
Poisson ppois qpois dpois rpois
Student t pt qt dt rt
Uniform punif qunif dunif runif
Wilcoxon Signed Rank Statistic psignrank qsignrank dsignrank rsignrank