PY-001 Giới thiệu Python

1. Python là gì?

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch bậc cao được thiết kế cho đa mục đích. Sở dĩ gọi python là một ngôn ngữ lập trình đa mục đích bởi vì:

  • Python dùng trong phân tích dữ liệu, lập mô hình khoa học dữ liệu, tính toán khoa học. (các package hổ trợ: pandas, numpy, matplotlib, scipy, scikit, jupyter, statsmodel, xgboost,…)

  • Python dùng trong lập trình ứng dụng web (các package hổ trợ: flask, django,…)
  • Python dùng trong lập trình ứng dụng desktop (các package hổ trợ: pyqt5, pygame,…)
  • Python dùng trong lập trình hệ thống kinh tế, thương mại điện tử (các nền tảng hổ trợ: odoo, tryton,…)
  • Python dùng để lập trình tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại như xử lí bản tính (excel, csv,…), gửi email, web scraping,… (các package hổ trợ: openpyxl, requests, beautifulsoup,…)

2. Vì sao nên học python?

(Nguồn: Stack Overflow Trends https://insights.stackoverflow.com/trends)

  • Cộng đồng phát triễn python rất lớn.
  • Dể học, mã nguồn dễ đọc, bố cục trực quan, dễ hiểu thích hợp cho cả người mới lập trình và cả lập trình viên chuyên nghiệp.
  • Đa nền tảng. (Windows, Linux, Mac OS)
  • Python là một ngôn ngữ tính toán khoa học mạnh mẽ. (nhờ vào việc quản lí số nguyên, số thực cực lớn, các package hổ trợ tính toán ma trận như numpy, các thư viện visualization)
  • Thị trường công việc rộng lớn. (các công việc Data Science, Web Developer, ERP Software…)